Rexdf

The devil is in the Details.

Oracle 中使用单引号和双引号

| Comments

 1. 在ORACLE中,单引号有两个作用:  
 2.   1:字符串是由单引号引用  
 3.   2:转义。  
 4. 单引号的使用是就近配对,即就近原则。而在单引号充当转义角色时相对不好理解  
 5. 1.从第二个单引号开始被视为转义符,如果第二个单引号后面还有单引号(哪怕只有一个)。        
 6. SQL> select ’’’‘ result from dual;  
 7. RESULT  
 8. -—–  
 9. ‘      
 10. 第二个单引号被作为转义符,第三个单引号被转义,可将sql写成这样更好理解:  
 11. select ’ ’‘ ’ from dual;  
 12. output:’  
 13. //  
 14. 2.连接符‘   ’导致了新一轮的转义:  
 15.   连接符号‘   ’左右的单引号没有任何的关系,

Comments